හොර රහතෙකු යැයි තමන්ට චෝදනා කරනු ලැබීම අගනා ක්‍රියාවකැයි පැසසීම