හොර රහත් මඟ

Submitted by kamal on

හොර රහතෙකු ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේ ද? තමන්ගේ හොරය රැක ගැනීම පිණිස හොර රහතෙකුට කවර උපක්‍රම භාවිතා කළ හැකි ද? මේ වෙබ් අඩවිය ඒ ගැනයි.

ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කෙරෙන උදාහරණ සහිතයි!